Cànnabis

Cànnabis

 

Descripció

La Cànnabis sativa és la planta de la qual s’obtenen diferents preparacions que contenen com a principi actiu el THC (tetrahidrocannabinol). A més, conté uns 400 compostos químics diferents.

 

Presentació

Les preparacions més habituals són l’haixix i la marihuana.

La marihuana, maria o herba s’extreu dels cabdells secs de la planta, de vegades amb algunes fulles i tiges.

L’haixix (en argot, xocolata, costo, ful, etc.), .), és una resina de color marró obtinguda del premsatge de la planta.

 

Administració

La forma d’administració més freqüent és fumat (porros o canuts) i barrejat amb tabac. També pot fumar-se en pipa (d’aspiració directa o d’aigua), amb o sense tabac, i amb vaporitzadors. El consum oral (pastissos, infusions) és menys freqüent.

 

Efectes sobre el sistema nerviós central

Depressor, amb capacitat per provocar certes alteracions de la percepció.

 

Efectes sobre l’organisme i la conducta

Augmenta la freqüència cardíaca, disminueix la pressió arterial, provoca sequedat de boca, augment de la gana, suors, enrogiment dels ulls, caiguda de les parpelles i alteracions de la coordinació motriu: increment en l’activitat motora en un primer moment, que en una segona fase es converteix en inèrcia i incoordinació motora (atàxia), disàrtria, tremolors, debilitat, i espasmes musculars.

Els efectes psicològics o conductuals depenen del context i l’estat d’ànim i les expectatives de la persona. Generalment, provoca sensació de benestar, desinhibició, loquacitat, hilaritat, etc.

En dosis elevades pot produir ansietat, disfòria, símptomes paranoides i pànic, que desapareixen normalment al cap de poques hores.

Amb una intoxicació aguda es pot presentar un episodi psicòtic, que es caracteritza per idees delirants, al•lucinacions, confusió, amnèsia, ansietat i agitació.

 

Tolerància i dependència

Genera tolerància (poc temps després d’haver iniciat el consum) i pot donar lloc a dependència.

 

Riscos a curt i llarg termini

A curt termini altera, de forma immediata, la percepció de la velocitat i la precisió (imprescindibles per conduir). Provoca, a més, lentitud motriu i mental. Afecta negativament la memòria i l’aprenentatge, fet que pot donar lloc a problemes de rendiment escolar.

Amb un consum perllongat i intensiu i en cas d’antecedents familiars i predisposició individual, augmenta el risc de desencadenar problemes mentals greus, inclosa l’esquizofrènia.

Pot augmentar el risc de càncer i de malalties respiratòries i cardiovasculars.

Barrejat amb alcohol, pot provocar marejos i desmais per una baixada de pressió.

 

Legislació

El Codi Penal espanyol considera delicte la possessió, la producció i el tràfic de drogues per promocionar-ne o fomentar-ne el consum il•legal. Per a persones majors d’edat, la pena oscil•la -en el cas del cànnabis i els seus derivats- entre un i tres anys de presó i el pagament d’una multa equivalent al doble del preu de la quantitat de droga confiscada.

El consum, la possessió i el cultiu de cànnabis i els seus derivats per a consum propi no està castigat pel Codi penal però sí pel dret administratiu, segons la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana. Per tant, el consum, la possessió i el cultiu de cànnabis i els seus derivats es considera una infracció greu, i rep una sanció administrativa que consisteix en una multa d’un mínim de 601 euros i un màxim de 30.000 euros.